TECHPRO top management visited the new Lan Tian Wei Guang factory in Jiangxi.